Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Inspectiecameras.nl

 

INHOUD

 

ARTIKEL 1 - Definities 1

 

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2

 

ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 2

 

ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4

 

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 4

 

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5

 

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5

 

ARTIKEL 9 - De prijs 5

 

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6

 

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6

 

ARTIKEL 12 - Duurtransacties 7

 

ARTIKEL 13 - Betaling 7

 

ARTIKEL 14 - Klachtenregeling 7

 

ARTIKEL 15 - Geschillen 8

 

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 8

 

ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 

 

 

ARTIKEL 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten is bij de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

 

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of

 

meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

 

van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Dag: kalenderdag;

 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 

 

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

 

H-gen Trading B.V.

 

Aston Martinlaan 56

 

3261 NB  OUD-BEIJERLAND

 

info@Inspectiecameras

 

Tel. 0186-614670

 

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en

 

op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

 

Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

 

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

 

worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en

 

zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

 

het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

 

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking

 

worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige

 

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit

 

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

 

worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan

 

worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische

 

weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

 

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

 

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

 

algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het

 

meest gunstig is.

 

 

 

ARTIKEL 4 - Het aanbod

 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

 

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

 

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

 

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer

 

gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

 

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod

 

binden de ondernemer niet.

 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

 

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Dit betreft in het bijzonder:

 

− de prijs inclusief belastingen;

 

− de eventuele kosten van aflevering;

 

− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

 

daarvoor nodig zijn;

 

− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 

− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

 

− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand

 

doen van de prijs;

 

− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

 

gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

 

andere grondslag dan het basistarief;

 

− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze

 

deze voor de consument te raadplegen is;